Cargill Members: IMPORTANTENG IMPORMASYON SA WCB at SURVEY PARA SA IYO

This update is also available in the following languages for your convenience:
Spanish    English     Punjabi

Sa ating maraming pag-uusap at mensahe namin sa inyo, Isa sa pinakamahalaga at importante ninyong malaman ay siguraduhin, na kung sino man ang sumailalim sa pagsusuri at nag -positibo sa COVID 19, kailangang  i-report  ninyo agad  ito sa Workers Compensation Board (WCB).

Kailangan din namin malaman sa inyo ang planong pagbubukas ng planta ng Cargill sa darating na Lunes.

Narito ang impormasyon tungkol sa WCB para sa inyong kaalaman at Importanteng survey na kailangan ninyong tapusin.  Mahalagang malaman namin ang inyong nararamdaman.

KUNG IKAW AY POSITIBO SA COVID-19 DAPAT KANG MAG-APPLY SA WCB

Kung ang pagsususuri ay positibo ang resulta sa iyo sa COVID-19, hinihimok namin kayong ireport agad ito sa Worker’s Compensation Board (WCB).

Ang WCB ay nagbibigay ng bayad katulad ng benepisyong pangkalusugan at iba pang uri ng supporta para sa mga manggagawa na nasaktan o nagkasakit resulta sa kanilang trabaho, Karapatan mong mag-file ng claim sa WCB.

Nag -apply ka man o nakakakuha ka ng CERB o nabayaran na kayo ng kumpanya, gumaling ka man sa karamdaman na ito, o wala kang sintomas ngunit naging positibo ang pagsusuri sayo na meron kang COVID-19, mahalaga pa rin ang mag-file ka ng claim sa WCB.

Bakit kailangan mag-file ng WCB claim?

  • Maaaring makakuha ka ng higit pang benepisyo sa WCB kumpara sa natatanggap mo sa Cargill o sa CERB
  • Ang pag-file mo ng claim sa WCB ay isang paraan ng pagdokumento ng inyong karamdaman na nakuha ninyo sa inyong trabaho. Hindi natin alam kung ito ay maaaring magdulot ng iba pang kumplikasyong pangkalusugan sa hinaharap.

Walang sino man, sa ngayon, ang makakapagsabi ng pangmatagalang epekto sa ating kalusugan ng COVID-19 sa dahilang ito ay bagong mikrobyo. Kung positibo ka sa COVID-19, kung wala ka man sintomas at nagpositibo ka, ikaw man ay gumaling na mahalaga pa rin na isipin natin at pahalagahan ang ating pangkalusugan sa hinaharap.

Andito kami, handang tumulong sa inyo

Maraming paraan ng pagreport ng WCB. Ang isang mabisang paraan ay makumpleto ang electronic Worker’s Report of Injury o ang  Occupational Disease form sa: https://www.wcb.ab.ca/claims/report-an-injury/for-workers.html.

Heto ang maiksing video kung paano mag claim sa WCB: https://youtu.be/m_GuTBTuC5Q

Kung magkaroon ng problema sa website o mangailangan ka ng tulong sap ag apply ng WCB, maaari lamang na tawagan kami sa 403-291-1047 at sabihing kelangan ninyong makausap ang union representative sa lengguwahe na inyong nais. Ito man ay Tagalog, Espanyol, Punjabi, o Arabe.

Maaari lamang na marinig namin mula sa inyo

Kami ay nababahala para sa pagbubukas ng planta sa High River, ngunit nais namin marinig ang inyong saloobin. May ilang katanungan lamang kami na kailangan ang agarang kasagutan.

Maari lamang i-click ang link sa ibaba para makumpleto ang survey:

Nais naming malaman ninyo, na patuloy kaming tatayo para sa inyo at patuloy namin kayong susuportahan. Andito kami lagi para sa inyo!

Sa ating pagkakaisa,

Thomas Hesse
Presidente

Richelle Stewart
Sekretarya-ingat yaman